Icon

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວ (ສະບັບປັບປຸງ)

Icon

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນການທ່ອງທ່ຽວ

Icon

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວນການບັນເທີງ

Icon

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດລະດັບມາດຕະຖານໂຮງແຮມເຮືອນພັກ

Icon

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ

Icon

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍພະນັກງານນໍາທ່ຽວ

Icon

ບັນຊີ ແລະ ກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

[email protected]
+856-(21) 213-256

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ
ບ້ານສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກະຊວງ ຖ.ວ.ທ

ໂທ: +856-(21) 212-412

FAX: +856(21) 911475

ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ ເລກທີ 01000
ຕູ້ ປ.ນ 122, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສ.ປ.ປ ລາວ