ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ +856-(21) 213-256|info@tmd.gov.la

ປື້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະເມີນຜົນລະດັບແຂວງ ການບໍລິການສະປາອາຊຽນ

By |2021-01-13T12:14:49+07:00September 13th, 2020|Comments Off on ປື້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະເມີນຜົນລະດັບແຂວງ ການບໍລິການສະປາອາຊຽນ

ປື້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະເມີນຜົນລະດັບແຂວງ ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ

By |2021-01-13T12:15:26+07:00September 13th, 2020|Comments Off on ປື້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະເມີນຜົນລະດັບແຂວງ ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ

ປື້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະເມີນຜົນລະດັບຊາດ ມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ

By |2021-01-13T12:15:58+07:00September 13th, 2020|Comments Off on ປື້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະເມີນຜົນລະດັບຊາດ ມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ

ປື້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະເມີນຜົນລະດັບຊາດ ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ

By |2021-01-13T12:16:38+07:00September 13th, 2020|Comments Off on ປື້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະເມີນຜົນລະດັບຊາດ ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ

ປື້ມຄູ່ມືມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ

By |2021-01-13T12:17:39+07:00September 13th, 2020|Comments Off on ປື້ມຄູ່ມືມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ

ປື້ມຄູ່ມືແນະນໍາປ້າຍຊີ້ບອກແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

By |2021-01-13T12:18:27+07:00September 13th, 2020|Comments Off on ປື້ມຄູ່ມືແນະນໍາປ້າຍຊີ້ບອກແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ປື້ມຄູ່ມືແນະນໍາການບໍລິການລົດຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ

By |2021-01-13T12:18:02+07:00September 13th, 2020|Comments Off on ປື້ມຄູ່ມືແນະນໍາການບໍລິການລົດຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ປຶ້ມຄູ່ມືມາດຕະຖານທີ່ພັກແຮມໃນ ສປປ ລາວ

By |2021-01-13T12:18:47+07:00September 13th, 2020|Comments Off on ປຶ້ມຄູ່ມືມາດຕະຖານທີ່ພັກແຮມໃນ ສປປ ລາວ
Go to Top